Organisatie

De organisatie steunt structureel op vaste werkgroepen: de Werkgroep liturgie, jaarplanning, interne contacten, externe contacten, Nieuwsbrief en website.

De Stuurgroep (= bestuur) bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester, aangevuld met een afgevaardigde van elk van de vaste werkgroepen.

De Werkgroep liturgie doet, na overleg met de leden, voorstellen voor een nieuw jaarthema en de uitwerking daarvan in subthema’s. Elk thema komt aan de orde en wordt verdiept in een cluster van drie zondagen als volgt:
1. Inleiding
2. Gesprek in groepen
3. Oecumenische viering met woord en gebaar, waarin Brood en Beker gedeeld worden. Het brood wordt gebroken en gedeeld en de beker gaat rond. Er is ruimte voor muziek, zang, stilte en gebed.
De opbrengst van de collecte verbindt ons met de wereld. Aansluitend is er napraten bij een kop koffie of thee.

De bijeenkomsten van de Oecumenische Basisgroep rond de vier subthema’s van het jaarthema worden voorbereid door de leden zelf. Tijdens de jaarlijkse studieochtend op de laatste zaterdag van augustus worden de vier subthema’s toegelicht. Ieder kan ene keuze maken uit een van de vier subthema’s om deel te nemen aan de voorbereiding van een viering.

De Werkgroep jaarplanning organiseert de studie-ochtend eind januari en de slotbijeenkomst eind juni. Zijn er buiten de reguliere bijeenkomsten op zondag nog andere bijeenkomsten, dan regelt de werkgroep jaarplanning die ook.

De Werkgroep interne contacten besteedt veel tijd aan onderlinge zorg en solidariteit.  Ook andere leden worden daarbij ingeschakeld.

De Werkgroep Nieuwsbrief/rondzendbrieven. Een heel belangrijke rol in de interne communicatie vormen de rondzendbrieven. Een rondzendbrief komt meerdere keren per jaar uit. Er is in opgenomen de agenda voor de komende maand en andere berichten; ook uitgesproken overwegingen uit een viering. Overigens is er onder archief een aparte kop voor overwegingen. Deze rondzendbrieven gaan naar de leden via e-mail.  De leden die geen e-mail hebben krijgen de brief per post toegezonden. De Werkgroep  geeft ook de agenda en eventueel andere berichten door aan de webmaster van de website.

De Werkgroep website onderhoudt de website http://oecumenischebasisgroepmaastricht.nl

De Werkgroep externe contacten
De opbrengst van de collecte verbindt ons met de wereld”, staat bij Liturgie. Contacten met de wereld zijn voor ons wezenlijk. Wij vinden inspiratie door bezoeken aan andere kerkgenootschappen en basisgroepen. Wij ondersteunen kleinschalige projecten die opkomen voor de minst bedeelden. Een stem voor stemlozen kunnen we soms zijn. Zo nemen we deel aan de Vastenactie, de Wereldraad van Kerken en Stichting De Gouwe.

Financieel jaar overzicht voor 2014

een open gemeenschap van mensen, die de wereld kritisch wil benaderen vanuit de traditie van het christendom en die zorg wil hebben voor elkaar en voor anderen