Ontstaan en ontwikkeling van de Citykerk

In de zestiger jaren begonnen maatschappelijke veranderingen op gang te komen. Ook in de kerken kwam beweging. In de Rooms-Katholieke Kerk klonken luide wensen tot verandering. Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1964) formuleerde wereldwijd voor de Rooms-Katholieke Kerk nieuwe perspectieven en voorschriften. Bij groepen christenen groeide weerstand tegen van bovenaf opgelegd geloven en vieren.

Men vond wetten en voorschriften te streng, te massaal gericht, te binnenkerkelijk, te weinig inspirerend. Dit betrof ook de liturgische vormgeving. Leken wensten zelf vorm te geven aan hun persoonlijk geloofsleven. Men wilde zich verdiepen in de betekenis van het Evangelie voor ieder persoonlijk, maar in ieders verantwoordelijkheid voor wat in de maatschappij en de hele wereld gebeurt. Voor wat betreft ethische vragen kwam de nadruk te liggen op de eigen verantwoordelijkheid. De wereld was via de media binnen ieders aandacht gekomen, met alle problemen van armoede, onrecht en onderdrukking. Welk appèl doet dat op christenen? Zijn wij elkaars broeders/zusters’ hoeder, zo vroeg men zich af en hoe?

Al voor 1972 waren er ook in Maastricht gesprekken op gang gekomen tussen enige pastores en “leken” over deze vragen en over mogelijkheden van meer inspirerende vieringen. Welke consequenties zou dat hebben in ieders persoonlijk leven? Door de benoeming van bisschop Joannes Gijsen tot Bisschop van het Bisdom Roermond in 1972 kwam dit proces van het streven naar mondigheid voor de gewone gelovigen in een stroomversnelling.

In 1974 besloot een groep een Oecumenische Basisgemeente te vormen en zich als zodanig naar buiten kenbaar te maken. Na enige tijd werd de Cellebroederskapel de plaats voor vieren en samenkomen en groeide de belangstelling voor de Citykerk.

Om de oecumenische gezindheid vorm te geven zochten we contact met enkele protestantse kerken in Maastricht. Mensen van de Citykerk gingen deelnemen aan oecumenische vieringen, bijvoorbeeld in de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen.

De Citykerk baseert zich op vier uitgangspunten, de vier pijlers:
(1) liturgische vieringen, (2) onderling pastoraat, (3) bezinning op maatschappelijke ontwikkelingen en (4) de Bijbel en andere geschriften. Deze vier pijlers vormden het draagvlak voor ons christelijk maatschappelijk handelen.

De Citykerk werd een stichting met een bestuur en statuten. We richtten werkgroepen op: een voor liturgie, een voor interne en externe contacten, voor de jaarplanning en voor de redactie van ons maandblad. De Citykerk sloot zich aan bij de Basisbeweging van Kritische Groepen en Gemeenten in Nederland (BBN), die in 1978 was opgericht. Sinds 1998 is de Citykerk waarnemend lid bij de Raad van Kerken Maastricht.

Het zou in dit bestek te ver voeren om uitvoerig in te gaan op wat stuurgroep en werkgroepen gepresteerd hebben en presteren, op de vele goede inspirerende vieringen, op de inzet van andere groepen, zoals de kindernevendienstgroep, de kinderopvang, het maandblad, een muziekgroep, het koortje, de organisten, de gastheren, de koffie-dienst, de wereldwinkelverkoop en het solidariteitsfonds. Er zou een lange reeks van actieve leden opgesomd kunnen worden, maar dat laten we hier achterwege. Niet altijd verliep alles even sereen, maar ook dat laten we hier nu rusten.

Feit is dat de Citykerk in de tijd van haar bestaan een levendige gemeenschap geweest is en dat nog steeds is. Er is veel omgegaan in spirituele zin met de daaruit voortvloeiende acties, die daarin hun inspiratie vonden. Velen hebben zich ingezet en zich ingespannen om deze kleine progressief denkende en handelende gemeenschap in Maastricht in stand te houden. Ze hielpen en helpen de Citykerk te laten zijn wat zij wil zijn: een groep mensen die zich in verbondenheid met elkaar bewust wil zijn van de christelijke opdracht om in deze wereld, nieuwe wegen te zoeken om die opdracht van Jezus Messias naar vermogen – te realiseren.

 

een open gemeenschap van mensen, die de wereld kritisch wil benaderen vanuit de traditie van het christendom en die zorg wil hebben voor elkaar en voor anderen