Verslag Algemeen Beraad 24 maart 2018

Trefpunt Sint Jan Aureliushof 150 Maastricht

Aanwezig: Rob Bos, Tileke Darley, Cees de Beyer, Annelie Clermont, Gerry Saher, Hans Heltzel, At Ipenburg, Frans van der Horst, Ank en Joop van Schie, Martin Jansen, John Schreurs, Marjon en Jan André, Carel van Tulder, Gerard Jennekens, Kees Gordijn, Netty Hornstra.

Afgemeld: Ton van Keulen, Gertie Kruythof, Helmi en Jan Kicken, Edda Harrison.

Welkom en moment van herdenking

Op zondagmorgen 18 maart 2018 overleed Jan Oomen op 80-jarige leeftijd. Hij was een markant lid van de OBM.

In het afgelopen jaar overleden ook Mia van Kempen, Ina Smith en Betsie Stikvoort. Tileke verzorgt voor iedere overledene een pagina in het gedenkboek.

Mededelingen, agenda, presentielijst

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld, de presentielijst wordt getekend.

Verslag Algemeen Beraad 25 maart 2017

Er zijn geen opmerkingen, het verslag wordt met dank aan Netty aanvaard.

Rob: wat is Algemeen Beraad? Samenzijn, uitleg, uitwisseling van ideeën.

Werkgroep liturgie en jaarplanning.

Leden: Tileke, Carel, Rob, Gerard, Ank, Edda en (tot vorige week) Jan.

Evaluatie van de bijeenkomsten van najaar 2017 tot voorjaar 2018. Jaarthema: ‘Heb je naaste lief’ met vier subthema’s van elk drie bijeenkomsten en daarnaast :

herdenking van de overledenen; kerstviering; nieuwjaarsviering; week van de eenheid (viering met vijf geloofsgroepen) en de eindviering.

Wat vond men van het thema, de uitvoering, afwisseling van vormen, enz.?

Positief, vooral omdat er steeds nieuwe accenten werden gelegd.

John Schreurs: Wij willen vanuit Geleen graag blijven bijdragen met koorzang en bijv. een overweging. Dit aanbod wordt in dank aanvaard. De laatste overweging van diaken Hans van Druten komt nog op onze website.

We concluderen dat we allemaal zoekers zijn en door het een meer aangesproken worden dan door het ander.

Vraag: staan de aparte vieringen niet te veel los van het thema? Hier attent op zijn. Enkelen benadrukken dat het thema hen erg heeft aangesproken.

Financiën

Saldi van de banken per 31 december 2017:

RABO bank: € 2.755,33 (nog te voldoen € 400,- kapelhuur)

ASN bank: € 7.323,48

We zijn minder rijk geworden want we hebben minder leden o.a. door overlijden en we hadden besloten minder in kas te houden. Desondanks is er nog genoeg geld om bijv. collectes aan te vullen, aldus penningmeester Ank. De kascontrolecommissie is vol lof over de wijze waarop Ank als penningmeester de financiën beheerd heeft en heeft veel waardering voor de voortreffelijke wijze waarop het adminstratiekantoor van Lily Balmaekers de financiële stukken van 2016 verwerkt heeft en daarvan verslag gedaan heeft. Ton van Keulen en Hans Heltzel blijven nog een jaar aan als kascommissie.

Werkgroepen

Interne contacten

Groot compliment voor Marjon die contact onderhoudt met zieken en ouderen. Henk Langeveld bedankt voor de belangstelling die hij heeft ondervonden in het ziekenhuis en de herstelzorg, het heeft hem erg gesteund. Hij hoopt het orgelspelen weer op te pakken na de zomer. Dank aan Annelie voor het trouw versturen van kaarten bij ziekte, jubilea e.d.

Externe contacten

Rob onderhoudt de contacten met andere kleine basisgroepen. Vorige week was hij bij het 50-jarig jubileum van het Eikske in Landgraaf. Bij deze groep zijn elke zondag ± 10 personen aanwezig, in Heerlen idem.

Welke relatie is er met de protestantse gemeente St. Jan?

Hun contactpersoon Elly de Haan bevordert de oecumene maar niet elke predikant doet dit. Tileke is de contactpersoon in het overleg en de voorbereiding voor de viering in de Week van de Eenheid.

Rondzendbrieven

Marjon verzorgt de rondzendbrieven met mededelingen voor de leden, At zet alles op de website (zo wordt dit tevens archief) en de OBM is te volgen op facebook; Joop verstuurt de informatie aan leden die geen e-mail hebben.

Joop: Er is nauwelijks meer sprake van werkgroepen, de stuurgroepleden doen alles! Tileke benadrukt later ook nog eens dat ze overbelast zijn!

De toekomst van de Oecumenische Basisgroep Maastricht

Zie bijlage bij de uitnodiging voor deze bijeenkomst over de enquete.

Uit een verslag van 2004 blijkt dat er toen al werd gesproken over vergrijzing en afnemende bijdrage aan de activiteiten. Dit is onveranderd.

De enquete werd door 32 mensen ingevuld; 2 leden gingen niet op de gestelde vragen in.

Zes leden willen gewoon zo doorgaan, negen leden zeggen: gewoon doorgaan is niet haalbaar, vijftien mensen gaan akkoord met drastische inkrimping, twee gingen niet op de vragen in.

Er is behoefte aan ‘iets nieuws’; eenvoudiger opzet, minder bijeenkomsten, minder voorbereiding.

Genoemd worden o.a. meditatie, lezing, muziek, gesprek en/of aansluiting bij een gelijkgezinde geloofsgemeenschap.

De OBM moet doorgaan is de algemene mening, al zullen sommigen wellicht afhaken bij verandering.

De zondag blijft de dag van ontmoeting, waarschijnlijk 1x per maand.

Na stemming geven 5 mensen aan niet meer dan 10 bijeenkomsten per jaar te willen, 14 mensen willen 10 bijeenkomsten + kerkelijke feestdagen en herdenking van de overledenen.

Dit laatste voorstel wordt aangenomen en door iedereen geaccepteerd.

Een groep, bestaande uit Gerard, Gerry, Joop en Ank, Martin en John Schreurs, gaat zich bezinnen op de 14 bijeenkomsten en komt met voorstellen.

Op 15 juli 2018 moet de beheerder van de kapel weten hoe vaak we denken te komen.

Rondvraag

Complimenten voor duizendpoot Rob die de bijeenkomst prima heeft geleid en daarnaast nog de externe contacten onderhoudt, secretariaatswerk doet en mensen bezoekt.

Vraag: blijft de belasting voor de stuurgroep even groot?

Marjon die de rondzendbrieven verzorgt, wil op verzoek van leden ook wel extra informatie rondsturen.

John attendeert op een ontmoeting in de kerk van Geleen onder de titel ‘Oerknal’.

A.s. zondag is Palmpasen, denk aan de zomertijd!

Voor de Witte Donderdagbijeenkomst geven zich 11 mensen op.

De vergadering wordt ruim op tijd beëindigd zodat we naar de uitvaart van Jan Oomen kunnen gaan.

18 april 2018 Netty Hornstra

een open gemeenschap van mensen, die de wereld kritisch wil benaderen vanuit de traditie van het christendom en die zorg wil hebben voor elkaar en voor anderen